z NOVRITSCH Trading GmbH

dla Novritsch Sklep internetowy

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do transakcji z klientami.

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien prowadzi sklep internetowy. NOVRITSCH Sklep internetowy; klienci mogą kupować produkty w dowolnym momencie.

1.2 Wszystkie zamówienia, dostawy i usługi dla klientów ogólnych (zwanych dalej "Klientem") w Sklepie internetowym podlegają niniejszym ogólnym warunkom NOVRITSCH Sklepu internetowego podlegają niniejszym ogólnym warunkom handlowym (zwanym dalej "OWH"). Składając zamówienie, Klient prawnie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych OWH.

1.3 NOVRITSCH zastrzega sobie prawo do zmiany OWH w dowolnym momencie; składając każde zamówienie, Klient akceptuje wersję niniejszych OWH opublikowaną w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia.

1.4 Zmiany i uzupełnienia umów zawartych na podstawie niniejszych OWH wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; to samo dotyczy wszelkich odstępstw od wymogu formy pisemnej. Dodatkowe ustne porozumienia nie mają mocy prawnej.

1.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH lub uzupełnionej nimi umowy jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, a pozostałe postanowienia umowy i niniejszych OWH pozostają w mocy dla obu stron. W miejsce nieważnego postanowienia zostanie automatycznie uzgodnione postanowienie, które będzie jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu nieważnego postanowienia.

1.6 W przypadku wszelkich różnic zdań i sporów prawnych powstałych w związku z niniejszymi stosunkami handlowymi zastosowanie ma wyłącznie austriackie prawo materialne, z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

Miejscem występu jest Wiedeń, Austria.

1.7 Sprzedaż do Niemiec, która podlega zezwoleniu zgodnie z niemieckim prawem Broń ASG , odbywa się za pośrednictwem Tactical NOV GmbH, Pfaffendorstraße 5c, 83454 Anger, Niemcy (numer VAT DE346668100, numer rejestracyjny spółki HRB 30183).

2. Zawarcie umowy:

2.1 Prezentacja towarów przez NOVRITSCH w Sklepie Internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy. Stanowi ona niewiążące zaproszenie Klienta do złożenia zamówienia na towary w Sklepie Internetowym.

2.2 Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu formularza zamówienia i wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oznaczonych *. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient będzie miał możliwość jego zmiany. Ponadto Klient otrzyma informacje pomocnicze w trakcie procesu składania zamówienia. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail od NOVRITSCH potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Umowa dotycząca towarów ze NOVRITSCH Sklepu Internetowego nie dochodzi jeszcze do zawarcia umowy. Umowa taka powstaje dopiero w momencie NOVRITSCH Klient wyraźnie zadeklaruje przyjęcie zamówienia.

2.3 Językiem umowy jest język niemiecki lub angielski.

2.4 Wszystkie oferty w Sklepie Internetowym są ważne tylko tak długo, jak długo znajdują się w magazynie. NOVRITSCH zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub zmniejszenia kwoty zamówienia bez podania przyczyny (w szczególności w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie). W takim przypadku Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

2.5 Tekst umowy będzie przechowywany przez NOVRITSCH. Podczas procesu zamawiania Klient może wywołać, wydrukować i zapisać tekst umowy (taki jak opisy produktów, OWU i informacje o Kliencie). Bezpośrednio po złożeniu zamówienia, NOVRITSCH wyśle Klientowi potwierdzenie odbioru z datą zamówienia i postanowieniami umowy, które Klient może wydrukować i zapisać. Po zawarciu umowy Klient, który zarejestrował konto klienta, będzie miał zarchiwizowany tekst umowy na koncie klienta w Sklepie Internetowym w zakładce "Moje zamówienia". NOVRITSCH Sklepie Internetowym w zakładce "Moje zamówienia".

2.6 NOVRITSCH może również dokonywać częściowych dostaw i wystawiać częściowe faktury.

2.7 Klienci dokonujący zakupu airsoft Broń ASG potwierdzają, że mają ukończone 18 lat i są uprawnieni do otrzymania airsoft Broń ASG.

3. Anulowanie

3.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

3.2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymała towar.

3.3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować NOVRITSCH (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien - [email protected]) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w Załączniku I; formularz ten nie jest jednak wymagany.

3.4. Aby zagwarantować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

3.5. Jeżeli Klient odstąpi od niniejszej umowy, NOVRITSCH musi zwrócić wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty dostawy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy przez NOVRITSCH (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta opcji dostawy innej niż najtańsza standardowa opcja dostawy zapewniana przez NOVRITSCH). W przypadku tego zwrotu, NOVRITSCH użyje tego samego sposobu płatności, którego Klient użył do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku Klient nie otrzyma żadnej rekompensaty z powodu tej spłaty. NOVRITSCH może odmówić tego zwrotu do czasu zwrotu towarów lub do czasu, gdy Klient przedstawi dowód, że odesłał towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3.6. Klient musi niezwłocznie odesłać lub przekazać towar na adres NOVRITSCHw każdym przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym został powiadomiony o odstąpieniu od umowy. NOVRITSCH o odstąpieniu od umowy (odesłać towar na adres NOVRITSCH Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16 Top 1-01-01, 1070 Wiedeń Austria - [email protected]). Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem 14 dni.

3.7. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

3.8. Klient ponosi odpowiedzialność za spadek wartości towarów tylko wtedy, gdy ten spadek wartości można przypisać dowodom niepotrzebnego kontaktu ze strony Klienta w celu sprawdzenia składu, właściwości i sposobu działania towarów.

4. Ceny i warunki płatności:

4.1 Ceny podane w formularzu zamówienia mają zastosowanie do zamówienia. Koszty wysyłki podane są oddzielnie. Zmiany cen są zastrzeżone, w szczególności w przypadku błędu.

4.2 Jeśli nie uzgodniono innej formy płatności, Klient zobowiązuje się do dokonania przedpłaty przy użyciu sposobu płatności wskazanego w procedurze zamówienia, co oznacza całkowitą zapłatę ceny zakupu po zakończeniu procedury zamówienia. Dostawa towarów następuje dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy NOVRITSCH.

4.3 NOVRITSCH jest upoważniony do przesyłania Klientom faktur drogą elektroniczną.

5. Zastrzeżenie własności:

5.1 Do czasu ostatecznej zapłaty za towary i wszystkie związane z tym koszty, towary pozostają wyłączną własnością NOVRITSCH.

6. Dostawa:

6.1 O ile nie uzgodniono inaczej (np. produkty zamówione wcześniej), towary będą gotowe do wysyłki w ciągu 3 do 5 dni roboczych. Czas dostawy jest określony w procedurze zamówienia i zależy od konkretnego dostawcy usług spedycyjnych.

6.2 Klient ponosi koszty wysyłki.

6.3 Klient ponosi koszty wszelkich opłat celnych.

6.4 Jeśli Klient odmówi przyjęcia dostarczonych towarów, od tego momentu przejmuje za nie odpowiedzialność. Ponadto, NOVRITSCH ma prawo do unieważnienia umowy po upływie dwóch tygodni i żądania odszkodowania za szkody z tytułu niewykonania umowy. Alternatywnie, NOVRITSCH jest upoważniony do przechowywania towarów na koszt Klienta i żądania wykonania umowy kupna.

6.5 NOVRITSCH będzie przestrzegać podanych terminów dostaw w możliwym zakresie; jednakże musi odmówić jakiejkolwiek rekompensaty za szkody, jeśli terminy te zostaną przekroczone.

6.6 Jeśli paczka dotrze w sposób widoczny uszkodzona, klient musi niezwłocznie złożyć pisemną reklamację u doręczyciela po przyjęciu uszkodzonej paczki. W przeciwnym razie odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

6.7 W przypadku braku produktów w opakowaniu lub ich uszkodzenia, klient musi powiadomić NOVRITSCH w ciągu 4 dni od przyjęcia dostawy. W przeciwnym razie odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

6.8 W przypadku, gdy paczka nie dotrze/nie zostanie dostarczona, pomimo tego, że identyfikator śledzenia tak twierdzi, klient musi powiadomić NOVRITSCH w ciągu 7 dni roboczych. Należy rozpocząć dochodzenie, które może potrwać do kilku tygodni.

7. Gwarancja i odszkodowanie za szkody:

7.1 Zastosowanie mają przepisy prawa dotyczące rękojmi i odpowiedzialności deliktowej. Gwarancja obowiązuje przez 2 lata od momentu otrzymania dostarczonych towarów.

7.2 Zgodnie z przepisami prawa części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją. Przykładami takich części są:

SSG24:
-tłok i głowica tłoka
-sprężyny od M90 do M190
-przewodnik wiosenny
-skrzynka spustowa i wszystkie jej elementy wewnętrzne
-nawiercony i oryginalny cylinder
-Głowica cylindra
-hop up bucking
-wyjątkowo ciasne pierścienie szybowca

SSP1 I SSP18:
-dysza
-guma do wskakiwania
-pociski komorowe
-Lufa zewnętrzna
-jednostka wyzwalająca
-uszczelnienia Magazynki
-sprężyna i pręt cewki

SSX23:
-dysza
-guma do wskakiwania
-jednostka wyzwalająca
-uszczelnienia Magazynki

SSR15:
-hop up Bucking

Ponadto otwarcie obudowy gearbox urządzenia SSR15 spowoduje unieważnienie gwarancji.

HPA:
-Używanie HPA zwiększy ryzyko szybszego zużycia replik. Dlatego, NOVRITSCH repliki nie będą objęte naszą gwarancją, jeśli będą używane z HPA. Prosimy o korzystanie z HPA według własnego uznania, dziękujemy za zrozumienie.

7.3 W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad towaru, reklamacja powinna zostać złożona wraz z załączonym dokładnym opisem (w tym zdjęciem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

7.4 Żadne szczególne właściwości towarów objętych umową nie są zapewniane przez NOVRITSCH chyba że takie zapewnienie zostało wyraźnie złożone na piśmie. NOVRITSCH ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady samych towarów, a nie za jakiekolwiek dodatkowe szkody.

7.5 NOVRITSCH nie udziela żadnych własnych gwarancji wykraczających poza gwarancję prawną.

7.6 NOVRITSCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lekkim zaniedbaniem; nie dotyczy to szkód osobowych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

7.7 Ponadto wszelkie roszczenia są wykluczone w przypadku awarii serwera i związanej z tym utraty zamówienia. NOVRITSCH serwera i związanej z tym utraty zamówienia.

8. Prawo autorskie:

8.1 Cała zawartość NOVRITSCH Sklepu Internetowego (w szczególności obrazy i tekst, w tym niniejsze OWH) pozostają własnością intelektualną NOVRITSCH. Jakiekolwiek wykorzystanie tych treści wykraczające poza ich wykorzystanie w ramach Sklepu Internetowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody NOVRITSCH.

9. Ochrona i bezpieczeństwo danych:

9.1 NOVRITSCH jest uprawniony do elektronicznego przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez Klienta w ramach zamówienia i niezbędnych do realizacji transakcji, w szczególności danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji i reklamowania własnego asortymentu towarów. NOVRITSCH jest upoważniony do przekazywania tych danych spółkom powiązanym i podwykonawcom, w szczególności w celu badania rynku, przetwarzania informacji bezpośrednich itp.

9.2 NOVRITSCH będzie przestrzegać przepisów austriackiej ustawy o ochronie danych (DSG 2000) i podejmie zwykłe środki w celu ochrony przechowywanych danych.

9.3 NOVRITSCH zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bez ostrzeżenia fizycznego i/lub logicznego wykluczenia ze Sklepu Internetowego każdego Klienta, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że działania sieciowe pochodzące z jego połączenia zagrażają bezpieczeństwu lub funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub innych urządzeń infrastruktury IT, są nielegalne lub dokuczliwe. NOVRITSCH lub innych urządzeń infrastruktury IT, lub są nielegalne lub irytujące. Koszty rozpoznania i śledzenia działań, przerwania połączenia i wszelkich napraw zostaną zafakturowane Klientowi przez NOVRITSCH według standardowych stawek godzinowych obowiązujących w danym momencie. Odpowiedzialność NOVRITSCH z powodu odłączenia od Sklepu internetowego jest w takich przypadkach wyłączona.

9.4 NOVRITSCH nie ponosi odpowiedzialności za treść, kompletność lub dokładność przekazywanych lub żądanych danych ani za dane, które są dostępne za pośrednictwem NOVRITSCH. NOVRITSCH nie gwarantuje, że oferowane usługi będą zawsze dostępne lub że dane zapisane na komputerach pozostaną niezmienione. NOVRITSCH komputerach pozostaną niezmienione.

10. Pliki cookie:

10.1. Z chwilą otwarcia NOVRITSCH Sklepu Internetowego w przeglądarce urządzenia Klienta zapisywane są pliki "cookies", czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu mobilnym lub komputerze Klienta i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Klienta. NOVRITSCHsą przechowywane w przeglądarce urządzenia Klienta w celu późniejszego dostępu. Pliki cookie przechowywane przez NOVRITSCH na tym komputerze lub urządzeniu mobilnym umożliwiają rozpoznanie Klienta jako wcześniejszego użytkownika i dostarczają witrynie informacje dotyczące wcześniejszego korzystania z niej przez Klienta, pomagając w ten sposób uczynić witrynę bardziej użyteczną dla Klienta. NOVRITSCH uczynić stronę bardziej użyteczną dla Klienta. NOVRITSCH Witryna wykorzystuje tzw. stałe pliki cookie, które są przechowywane w przeglądarce Klienta do momentu ich usunięcia, oraz tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki Klienta. Przeglądarka internetowa Klienta może oferować mu możliwość odmowy korzystania z plików cookie i usunięcia plików cookie, które już istnieją. Odmowa lub usunięcie plików cookie może prowadzić do sytuacji, w której Klient nie będzie mógł w pełni korzystać z niektórych funkcji witryny. NOVRITSCH nie wykorzystuje żadnych plików cookie do zbierania informacji z innych stron internetowych, które Klient odwiedził lub odwiedzi po opuszczeniu witryny.

10.2. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji dostarczania informacji i treści. Korzystając z naszej strony internetowej, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na NOVRITSCHkorzystanie z tych plików cookie. W związku z tym, jeśli Klient będzie kontynuował przeglądanie bez zmiany ustawień przeglądarki, NOVRITSCH przyjmie, że wyraża on zgodę na wszystkie pliki cookie używane w witrynie.

11. GOOGLE Analytics:

11.1. Witryna Sklepu Internetowego korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies". Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny przez klientów są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja adresu IP, adres IP klienta zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez klientów, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w zakresie korzystania ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Klienta nie będzie łączony z innymi danymi Google w ramach Google Analytics. Klient może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień oprogramowania przeglądarki; jednakże, NOVRITSCH informuje Klienta, że w takim przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni użyteczne. Klient może również uniemożliwić Google przetwarzanie danych utworzonych przez plik cookie dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP Klienta), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12. Newsletter:

12.1. Poprzez zaznaczenie pola w formularzu zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o produktach, aktualnej ofercie i innych informacji od NOVRITSCH za pośrednictwem poczty elektronicznej o charakterze reklamowym, w szczególności newslettera.

12.2. Klient może w każdej chwili odstąpić od umowy otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

13. Komunikacja:

13.1. Komunikaty, roszczenia oparte na roszczeniach z tytułu rękojmi oraz reklamacje do NOVRITSCH związane ze NOVRITSCH Sklepu Internetowego, o ile nie uzgodniono inaczej w OWH, należy zawsze przesyłać w formie pisemnej na adres (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Austria - [email protected]).

Załącznik I: Szablon formularza anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas).

Do

NOVRITSCH

(NOVRITSCH Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top 1/01/01, 1070 Wiedeń Austria - [email protected])

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)

Numer artykułu

Nazwa

Ilość

Powód

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Nazwa klienta

- Adres klienta

- Podpis klienta (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

- Data


 


 


Allgemeine Geschäftsbedingungen
Poniższe ogólne przepisy dotyczące działalności gospodarczej mają zastosowanie wyłącznie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Allgemeine Bestimmungen:

1.1 Die Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien , FN 477364 g, Handelsgericht Wien, (nachfolgend kurz "Novritsch" genannt") betreibt den NOVRITSCH Online-Shop; Verbraucher können im NOVRITSCH Online-Shop rund um die Uhr Produkte erwerben.

1.2 Wszyscy Nabywcy (w dalszej części zwani "Klientami"), którzy dokonują zakupu, dostawy lub leasingu za pośrednictwem Sklepu Internetowego od NOVRITSCH zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami handlowymi (w dalszej części "AGB"). Nabywca, dokonując zakupu, uznaje powyższe Ogólne Warunki Handlowe za wiążące prawnie.
1.3 NOVRITSCH nie ma wpływu na zmiany w AGB; klient otrzymuje AGB przy każdym zakupie w wersji dostarczonej do punktu sprzedaży w sklepie internetowym.

1.4 Zmiany i poprawki do umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych będą miały wpływ na ich zgodność z prawem w zakresie formularzy zmian; dotyczy to również zmian w zakresie formularzy zmian. Mündliche Nebenabreden haben keine rechtliche Wirkung.

1.5 Jeżeli poszczególne oświadczenia AGB lub wynikające z nich umowy okażą się niepoprawne, wówczas nie będzie to miało wpływu na poprawność innych oświadczeń, a umowa i niniejsze oświadczenie AGB zostaną uznane za niepoprawne. Po usunięciu niepoprawnego testu automatycznie wygenerowany zostanie poprawny test, który najlepiej spełni wymagania związane z niepoprawnym testem.

1.6 For alle im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung entstehenden Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts.
Siedziba firmy to Wiedeń, Austria

1.7 Verkäufe nach Deutschland, die laut dem deutschen Waffenrecht erlaubnispflichtig sind, werden über die Tactical NOV GmbH, Pfaffendorfstraße 5c, 83454 Anger, Deutschland, abgewickelt (UID Nummer DE346668100, Handelsregister Nr HRB 30183).

2. Vertragsabschluss:

2.1 Prezentacja produktów firmy NOVRITSCH w Sklepie Internetowym nie stanowi żadnego wiążącego polecenia w związku z zawarciem umowy. Ma to na celu zapewnienie klientom możliwości zakupu towarów w sklepie internetowym.

2.2 Złożenie zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy w formularzu zamówienia znajdują się wszystkie * bezeichneten Pflichtfelder. W momencie, gdy zamówienie zostanie ostatecznie anulowane, klient ma możliwość anulowania zamówienia. Ponadto klient otrzymuje w związku ze sprzedażą dodatkowe informacje. Po zwykłym rozszerzeniu i nieobecności formularzy sprzedaży klient otrzymuje od NOVRITSCH o przyjęciu zamówienia zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Empfangsbestätigung. Zawiadomienie o sposobie NOVRITSCH Online-Shops nie będą już potrzebne. Jedynym rozwiązaniem jest, jeśli NOVRITSCH ausdrücklich die Annahme der Bestellung erklärt.

2.3 Treść umowy jest w języku niemieckim lub angielskim.

2.4 Wszystkie zamówienia w Sklepie Internetowym są ważne tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek. NOVRITSCH W przypadku, gdy Sprzedawca nie ma pewności co do tego, że sprzedawane towary nie są objęte gwarancją (w szczególności w przypadku, gdy sprzedawane towary nie są prawidłowe), może on anulować zamówienie lub przekazać je w inny sposób. W takim przypadku klient zostanie o tym bezwarunkowo poinformowany.

2.5 Der Vertragstext wird von NOVRITSCH gespeichert. Kunde kann den Vertragstext (wie z.B. Produktbeschreibungen, AGB und Kundeninformationen) während des Bestellprozesses aufrufen, ausdrucken und archivieren. NOVRITSCH po dokonaniu zakupu prześle klientowi bez dodatkowych opłat dokument potwierdzający zakup wraz z najlepszymi danymi i informacjami dotyczącymi zakupu, które klient może wydrukować i zarchiwizować. Po zawarciu umowy jest to tekst umowy dla klienta, jeśli posiada on zarejestrowane konto klienta, w NOVRITSCH Online-Shop pod "meine Bestellungen" im Kundenkonto zarchiwizowane.

2.6 NOVRITSCH is zu Teillieferungen berechtigt, ebenso zu Teilfakturierungen.

3. Widerruf

3.1. Klient ma prawo do tego, aby niniejsza umowa została zawarta w ciągu sześciu miesięcy bez wpływu na jej treść.

3.2. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde or ein von diesem benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat.

3.3. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde NOVRITSCH (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Austria- [email protected]) musi poinformować o swoim zamiarze zawarcia tej umowy za pomocą odpowiedniego powiadomienia (np. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Klient może również skorzystać z formularza Muster-Widerrufs opisanego w Załączniku I, który nie został wcześniej opisany.

3.4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

3.5. Jeżeli Klient zawarł niniejszą Umowę szerzej, wówczas NOVRITSCH ihm alle Zahlungen, die sie von dem Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von angebotene, günstigste Standardlieferung hat gewählt), unverzüglich und spätlich. NOVRITSCH angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tag ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrags bei NOVRITSCH eingegangen ist. Dla tego Rückzahlung verwendet NOVRITSCH dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. NOVRITSCH Rückzahlung kann die Rückzahlung verweigern, bis die Waren wieder retourniert wurden oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

3.6. Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er NOVRITSCH über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtt, an NOVRITSCH (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Austria) zurückzusenden oder zu übergeben. Opłata zostanie naliczona, jeżeli Klient nie otrzyma wynagrodzenia przed upływem okresu płatności wynoszącego sześć miesięcy.

3.7. Klient ponosi niezmienne koszty związane ze zwrotem kosztów.

3.8. Nabywca musi zwrócić się z prośbą o dodatkowe potwierdzenie wadliwego działania Warunków, o ile takie potwierdzenie wadliwego działania nie wynika z niewłaściwego powiązania z Nabywcą.

4. Preise und Zahlungsbedingungen:

4.1 Ceny podane w formularzu sprzedaży są cenami obowiązującymi przy sprzedaży. Koszty dostawy są dodatkowo płatne. Zmiany cen, w szczególności w przypadku Irrtum, nie będą uwzględniane.

4.2 W przypadku, gdy żadna inna forma płatności nie jest wiążąca, Klient ma prawo do dokonania płatności za pomocą jednej z form płatności określonych w Umowie Sprzedaży, a także do całkowitego anulowania transakcji zakupu po zakończeniu Umowy Sprzedaży. Dostawa towaru następuje dopiero po dokonaniu płatności na konto bankowe klienta. NOVRITSCH.

4.3 NOVRITSCH jest uprawniony do przesyłania rachunków drogą elektroniczną do klientów.

5. Eigentumsvorbehalt:

5.1 Do momentu całkowitego wycofania Towaru oraz innych jego składników, Towar stanowi integralną część Towaru. NOVRITSCH.

6. Lieferung:

6.1 O ile nic innego nie jest wiążące (np. produkty zamówione w przedsprzedaży), Towar zostanie dostarczony w ciągu 3 do 5 dni roboczych. Termin dostawy jest ustalany w organie sprzedaży i zależy od konkretnego sprzedawcy.

6.2 Koszty dostawy ponosi klient.

6.3 Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i zaniechania.

6.4 W przypadku, gdy klient dokona zakupu towaru objętego umową, w tym momencie będzie on narażony na szkodę. Außerdem steht NOVRITSCH das Recht zu, nach Ablauf einer zweiwöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Alternatywą jest NOVRITSCH berechtigt die Ware auf Kosten des Kunden zu verwahren und auf Abwicklung des Kaufvertrages zu bestehen.

6.5 NOVRITSCH nie pozwala na optymalizację czasu oczekiwania, ale musi to być możliwe przy wprowadzeniu jednego ze stopni ładowania.

6.6 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w Pakiecie przy jego sprzedaży, Klient musi je niezwłocznie dostarczyć Sprzedawcy i niezwłocznie je usunąć. Ansonsten ist ein Schadenersatz nicht möglich

6.7 W przypadku, gdy Produkty w Pakiecie są wadliwe, Klient musi NOVRITSCH w ciągu 4 dni. Ansonsten ist ein Schadenersatz nicht möglich.

6.8 Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona, a identyfikator śledzenia zostanie zweryfikowany, klient musi ją dostarczyć NOVRITSCH w ciągu 7 dni roboczych. Przeprowadzone zostanie badanie z Zustelldienst i może to potrwać kilka tygodni do uzyskania wyniku.

7. Gewährleistung und Schadenersatz:

7.1 Obowiązują ustawowe zasady dotyczące gwarancji i gwarancji dostawy. Okres gwarancyjny wynosi 2 lata od daty wydania towaru.

7.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie stanowią części gwarancji. Wskazówki dotyczące takich Wersji są następujące:

SSG24:
-tłok i głowica tłoka
-sprężyny od M90 do M190
-przewodnik wiosenny
-skrzynka spustowa i wszystkie jej elementy wewnętrzne
-nawiercony i oryginalny cylinder
-Głowica cylindra
-hop up bucking
-wyjątkowo ciasne pierścienie szybowca

SSP1:
-dysza
-guma do wskakiwania
-pociski komorowe
-Lufa zewnętrzna
-jednostka wyzwalająca
-uszczelnienia Magazynki
-sprężyna i pręt cewki

7.3 W przypadku, gdy klient zgłasza potrzebę zakupu towaru, może to zrobić za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected].

7.4 Von NOVRITSCH werden für die Vertragsware keine bestimmten Eigenschaften zugesichert; es sei denn die Zusicherung erfolgt ausdrücklich und schriftlich. NOVRITSCH Zusicherung jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn, a nie dla innych zwierząt.

7.5 W odniesieniu do gesetzliche Gewährleistung hinaus werden von NOVRITSCH keine eigenen Garantien gewährt.
7.6 NOVRITSCH nie dotyczy samochodów, które zostały uszkodzone w wyniku lekkiej jazdy; nie dotyczy to samochodów osobowych ani pojazdów użytkowych.

7.7 Ponadto, w przypadku awarii serwera i związanego z tym rozłączenia sprzedaży, nie są udzielane żadne odpowiedzi. NOVRITSCH-Server und einem allenfalls damit verbundenem Untergang der Bestellung ausgeschlossen.

8. Urheberrecht:

8.1 Poszczególne elementy NOVRITSCH-Sklepy internetowe (w szczególności zdjęcia, teksty, a także niniejsze AGB) stanowią integralną część umowy. NOVRITSCH. Każdy sposób korzystania z tych treści, który dotyczy korzystania ze sklepów internetowych, jest sprzeczny z wyżej wymienioną zasadą zrównoważonego rozwoju. NOVRITSCH.

9. Datenschutz und -sicherheit:

9.1 NOVRITSCH jest uprawniony do tego, aby Kunden im Rahmen der Bestellung bekanntgegebenen und für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten, insbesondere auch personenbezogene Daten EDV-mäßig zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen sofern es für die Auftragsabwicklung und die Bewerbung ihres eigenen Warenangebots erforderlich ist. NOVRITSCH jest uprawniony do przekazywania tych danych, w szczególności w ramach badań marketingowych, w celu opracowania informacji o kierunkach itp. do powiązanych podmiotów gospodarczych lub podmiotów podrzędnych.

9.2 NOVRITSCH bierze pod uwagę przepisy austriackiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSG) i przyjmuje obowiązujące zasady, aby przechwycić przekazywane dane.

9.3 NOVRITSCH ma na celu zapewnienie, że klienci, w odniesieniu do których została ustanowiona umowa, uzyskują dostęp do usług sieciowych, które są przeznaczone dla NOVRITSCH lub inną infrastrukturę IT, które są bezpieczne, niezawodne, geszeftowe lub niestabilne, bez uprzedzenia fizycznego i / lub logicznego z Online-Shop-Zugang zu trennen. Die Kosten der Erkennung und Verfolgung der Aktivitäten, der Unterbrechung der Verbindung und jeglicher Reparaturen werden mit den zum jeweiligen Zeitpunkt von NOVRITSCH üblicherweise verrechneten Stundensätzen dem Kunden verrechnet. Haftungen von NOVRITSCH w związku z otwarciem sklepu internetowego zostaną przyznane dla tych obszarów.

9.4 NOVRITSCH nie ma wpływu na treść, kompletność i istotność danych mieszanych lub ukrytych oraz danych, które są nieprawidłowe. NOVRITSCH abrufbar sind. NOVRITSCH nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że angebotenen Dienste immer zugänglich sind und dass auf den Rechnern von NOVRITSCH gespeicherte Daten immer erhalten bleiben.

10. Pliki cookie:

10.1. Przy korzystaniu ze Sklepów Internetowych mogą być wykorzystywane NOVRITSCH "pliki cookie", w tym dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika NOVRITSCH umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Die von NOVRITSCH na tym komputerze lub urządzeniu mobilnym usunięte pliki cookie umożliwiają witrynie poznanie klientów jako przyszłych użytkowników, dostarczają witrynie informacji na temat dalszego korzystania z niej przez klientów i pomagają im NOVRITSCH a ponadto, aby strona była bardziej przyjazna dla klientów. NOVRITSCH Używamy stałych plików cookie, które są zapisywane w przeglądarce użytkownika, a następnie automatycznie zapisywane, oraz sesyjnych plików cookie, które są automatycznie zapisywane w przeglądarce użytkownika. Przeglądarka internetowa użytkownika może ewentualnie umożliwić usunięcie plików cookie, a także usunięcie istniejących plików cookie. Wyłączenie lub usunięcie plików cookie może spowodować, że użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z niektórych funkcji witryny. NOVRITSCH nie korzysta z plików cookie, aby zbierać informacje o innych stronach internetowych, z których użytkownik korzysta przed lub po przejściu na stronę.

10.2. Witryna Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookie w celu zoptymalizowania sposobu wyświetlania informacji i treści. Poprzez korzystanie z Witryny Klient rozumie, że te pliki cookie są wykorzystywane przez Sklep Internetowy. NOVRITSCH używa tych plików cookie. Jeśli użytkownik będzie korzystał z przeglądarki bez jej ustawień, będzie to oznaczało, że nie będzie korzystał z plików cookie. NOVRITSCH w ten sposób, że jest on w pełni świadomy wszystkich plików cookie używanych w witrynie.

11. GOOGLE Analytics:

11.1. Witryna sklepu internetowego korzysta z usługi Google Analytics firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookie. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie na temat korzystania z witryny przez klientów są przesyłane na serwer Google w USA i tam przetwarzane. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webse, wird die IP-Adresse des Kunden von Google jedoch withinhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. W imieniu klientów tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji, w celu zwiększenia efektywności korzystania ze strony internetowej przez klientów, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu usprawnienia działań związanych z obsługą strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Klient może zabezpieczyć pliki cookie poprzez odpowiednią instalację oprogramowania przeglądarki; NOVRITSCH należy pamiętać, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać z niektórych funkcji tej witryny internetowej. Ern kan darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf seine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse des Kunden) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt und installiert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12. Newsletter:

12.1. W związku z zawarciem umowy przy odbiorze przesyłki, klient otrzymuje wiadomości o produktach, aktualne oferty i inne informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej NOVRITSCHmittels, w szczególności biuletyn informacyjny.
12.2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected].

13. Mitteilungen:

13.1. Mitteilungen, Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche und Beschwerden an NOVRITSCH w związku ze sklepem NOVRITSCH Online-Shop haben, soweit in den AGB nicht anderes vereinbart ist, stets schriftlich entweder an die Anschrift Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Österreich oder per E-mail an [email protected].

Anhang I: Muster-Widerrufsformular

(Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij ten formularz i wyślij go do nas).

An
NOVRITSCH Trading GmbH
Wimbergergasse 14-16/Top 1-01-01
1070 Wien
Austria
[email protected]

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)

Artikelnummer
Bezeichnung
Menge
Grund

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum